Paris before sunset

Editorials — 28.08.23

Photographer: Zhang Zhen
Production: ZOLUMI STUDIO
Stylist: Zoé Xing
Beauty: Sevil Tai
Model: Nathalia Rizzio
Assistant: Xiao Ling

Full Look YUHE

Earring Shuman Yao, Jacket YOUWEI

Chain and Skirt YUHE, Shoes Lost in Echo

Top YOUWEI and Skirt YUHE

Earring Shuman Yao, Knit Top Simon Cracker Milano

Earring Shuman Yao, Knit Top Simon Cracker Milano, Trousers YUHE

Top, Chain and Skirt YUHE, Shoes Lost in Echo

Top YOUWEI, Skirt YUHE, Necklace Shuman Yao

Knit Top Simon Cracker Milano

Top YOUWEI, Skirt YUHE, Necklace Shuman Yao

Jacket and Trousers YOUWEI, Necklace Shuman Yao, Shoes Lost in Echo